Konce vukao Vlajko Stojiljkovic

Bivši nacelnik Resora državne bezbednosti Srbije Radomir Markovic nastavio je juce svedocenje pred Haškim tribunalom o zlocinima pocinjenim na Kosovu.
Markovic je ponovio da nije bio direktno odgovoran za informisanje Slobodana Miloševica, vec da je za to bio zadužen ministar unutrašnjih poslova Srbije, Vlajko Stojiljkovic. On je dodao da su postojali redovni sastanci svakog utorka sa ministrom policije, a da se sa optuženim uvek sastajao u prisustvu Stojiljkovica.
Markovic je rekao da je izveštaje sa Kosova, koje je dobijao svakodnevno, obradivala analiticka služba RDB i prosledivala Stojiljkovicu, Miloševicu, Milutinovicu, Marjanovicu i Šainovicu. Svedok je dodao da su ti izveštaji imali stepen državne tajne, a da su korisnici dokumente vracali ili uništavali po instrukcijama.

MUP podreden vojsci
Markovic je rekao da je na Kosovu postojala centralna komanda, kao i da je pre pocetka bombardovanja 1999. godine naredeno da se jedinice MUP podrede VJ.
– Bio sam iznenaden tim nalogom, ali nisam dobio nikakva podrobnija objašnjenja. Stojiljkovic mi je samo rekao da je to naredenje – rekao je Markovic.
Rade Markovic je objasnio da je na Kosovu postojao štab sa generalom Sretenom Lukicem, koga je postavio ministar MUP, a da je politicko telo, na cijem celu su bili Nikola Šainovic i Dušan Matkovic, koordinisalo rad VJ i pripadnika MUP.

Tužilac Haškog tribunala, DŽefri Najs, interesovao se o finansiranju RDB. Markovic je rekao da novac iz budžeta Vlade Srbije nije bio dovoljan za nabavku opreme, pa da je dopunjavan sredstvima iz Savezne uprave carina, na cijem celu je bio Mihalj Kertes. Rade Markovic je rekao da je novac dolazio u gotovini pravo u ministarstvo, odakle je oprema placana preko Borke Vucic i Beogradske banke. On je rekao da je oprema nabavljana iz Izrćla preko izvesnog Slobodana Rajha i iz Rusije preko Miloševicevog brata, Borislava, koji je tada bio ambasador u Moskvi.
Tužilac DŽefri Najs juce se nije dotakao sporne asanacije terena. Ispitivanje se nastavlja danas.