IN MEMORIAM Miroslav Majkl Đorđević

MIROSLAV MICHAEL DJORDJEVIC

(Belgrade 1936 – San Francisco 2023)

It is with great sadness in our hearts that we say goodbye to our founder, president, and benefactor Miroslav Majkl Đorđević, who left us in San Francisco at the age of 87.

Thanks to his vision and tireless work for Serbia, education was made possible for hundreds of Serbian students who fled during the wars in the former Yugoslavia, for Serbian children who became orphans after the war in Bosnia and Herzegovina, and later for exceptional students from poor families from Kosovo and Metohija and the whole of Serbia, and those from Republika Srpska and the region. Over 2,000 young Serbian talents received scholarships, including about 300 Serbian students for study in America at prestigious American universities.

Miroslav Majkl Đorđević will be buried in California on May 24. In lieu of flowers, the Đorđević family has asked that donations may be made to the Studenica Foundation in memory of Mr. Djorjevic.

Donations may be made HERE.

In addition to unreservedly supporting and giving scholarships to Serbian youth in the past three decades, he was the benefactor of numerous other efforts to help and improve education in Serbia because he firmly believed that education of individuals is the key to the progress of every nation, including Serbia. He weaved this into the mission of the Studenica Foundation, whose website actually contains his words: „Education has an invaluable role in the progress of society“; „Education and investment in young people are the basis of society’s development. By helping education, the development of science and art, and gifted individuals, we will best nurture high values and ideals and influence the future of Serbia.“; „Nations rise and fall because of the values they carry.“

As his heritage he left us the Studenica Foundation, which continues to aid generations of young people and follow his vision of a successful and prosperous Serbia.

Serbia was in his heart. And nothing could change that, not even distance, and especially not difficult times for our beloved Serbia. On the contrary, because of this, he cared every day and with energy and love for his homeland, which only very rare and exceptional individuals have and cherish, he worked tirelessly for its welfare. His vision and need to help Serbia began in the 1990s, when he persistently went to Washington and worked to establish the Serbian Unity Congress, a legendary and influential organization of the Serbian diaspora that bravely and decisively fought for Serbian national interests during the civil war in the former Yugoslavia, and later for the reconstruction of Serbia.

In this farewell to our founder and president, we add a part of the message written оn behalf of the scholarship holders of the Studenica Foundation: „Mr. Đorđević, we are very grateful for all the help you provided us during our studies. You were a proud proponent of the Serbian philanthropic tradition, and history will remember you as a great man and Serb. Thank you for everything you have done for us and our homeland. We will try to walk in Your path and follow Your noble mission. May you have eternal glory .“ Radomir Jovanovic, Scholarship holder of the Studenica Foundation

Miroslav Majkl Đorđević was the single-handed spark that rekindled the Serbian philanthropic tradition in the United States, and indeed worldwide, a special and rare person who sometimes appears in the lives of some of us and makes us proud that we had the privilege of knowing him and having him be a part of our lives.

We highlight part of another one of the many messages we received:

„Mr. Đorđević represents one of the greatest humanitarians in our modern history, and history will best testify to how much the Serbian people owe him. I can only say that the young people I met while I was a scholarship holder of the Foundation left an indelible impression on me and that until then I did not know that we had so many successful students in all fields. I am sure that they will be the elite of the Serbian elite in the coming years, and that Mr. Đorđević will have something to be proud of.

Once again, please accept my sincerest condolences.“ Viktor Stamenković, Former scholarship holder of the Studenica Foundation

A memorial service for Miroslav Majkl Đorđević will be held in Belgrade, on Tuesday, June 6 at 12 noon, in the Aero-club, Uzun Mirkova 4, 11000 Belgrade.

МИРОСЛАВ МАЈКЛ ЂОРЂЕВИЋ

(Београд 1936 – Сан Франциско 2023)

Са великом тугом у срцима опраштамо се од нашег оснивача, председника и добротвора Мирослава Мајкла Ђорђевића, који нас је напустио у Сан Франциску, у 87.години.

Захваљујући његовој визији и неуморном раду за Србију, омогућено је школовање стотинама српских студената избеглих током ратова у бившој Југославији, српској деци која су остала сирочићи после рата у Босни и Херцеговини, а касније изузетним студентима из сиромашних породица са Косова и Метохије и целе Србије, онима из Републике Српске и региона, и стипендирано преко 2000 младих српских талената укључујући око 300 српских студената у Америци на престижним америчким универзиотетима.

Мирослав Мајкл Ђорђевић биће сахрањен у Калифорнији, 24. маја о. г. Породица Ђорђевић моли да они који би желели да пошаљу цвеће, уместо тога тај износ као донацију уплате на рачун Фондације Студеница ОВДЕ.

Осим што је у протекле три деценије безрезервно подржавао и стипендирао српску омладину, био је добротвор многобројних других напора да се помогне и унапреди образовање у Србији јер је чврсто веровао да је обарзовање појединаца кључ напретка сваке нације, па и српске. То је уткао у мисију Фондације Студеница на чијем сајту се заправо налазе његове речи: „Образовање има непроцењиву улогу у напретку друштва“; „Образовање и улагање у младе основ су развоја друштва. Помажући образовање, развој науке и уметности и даровите појединце, ​ најбоље ћемо неговати високе ​​вредности и идеале и утицати на будућност Србије.“; „Народи се уздижу и пропадају због вредности које носе“.

У наслеђе нам је оставио Фондацију Студеница, која наставља да помаже генерацијама младих које долазе и следи његову визију успешне и богате Србије.

Србија му је била у срцу. И то ништа није могло да промени, ни даљина, а посебно не тешка времена за вољену Србију. Напротив, због тога је свакодневно бринуо и са енергијом и љубављу за своју отаџбину коју имају и негују само веома ретки и изузетни појединци, неуморно је радио за њену добробит. Његова визија и потреба да помогне Србији почиње деведесетих година када упорно иде у Вашингтон и ради на оснивању Конгреса српског уједињења (Serbian Unity Congress), легендарне и утицајне организације српске дијаспоре која се храбро и одлучно борила за српске националне интересе током грађанског рата у бившој Југославији, а касније за обнову Србије.

У овај опроштај са нашим оснивачем и председником додајемо и део поруке коју су написали стипендисти: „Господине Ђорђевићу, веома смо Вам захвални на свој помоћи коју сте нам пружали током нашег студирања. Ви сте били поносни настављач српске задужбинарске традиције и историја ће Вас памтити као великог човека и Србина. Хвала Вам за све што сте учинили за нас и нашу отаџбину. Ми ћемо се трудити да ходамо Вашим стазама и следимо Вашу племениту мисију. Нека Вам је вечна слава и Бог нека Вам душу прости.“Радомир Јовановић, У име стипендиста Фондације Студеница

Мирослав Мајкл Ђорђевић био је настављач српске задужбинарске традиције, посебна и ретка личност која се понекад јави у животима неких од нас и чини нас поносним што смо имали привилегију да га познајемо и да буде део наших живота.

Издвајамо део још једне од многобројних порука које добијамо:

„Господин Ђорђевић представља једног од највећих хуманитараца у нашој модерној историји, а о томе колико је задужио српски народ најбоље ће сведочити историја. Ја само могу да кажем да су млади људи које сам упознао док сам био стипендиста Фондације на мене оставили невероватан утисак, и да све до тада нисам знао да имамо толико успешних студената у свим пољима. Сигуран сам да ће они бити елита српске елите у наредним годинама, а да ће господин Ђорђевић имати на кога да буде поносан. Још једном, примите моје најискреније саучешће.“Виктор Стаменковић, Бивши стипендиста Фондације Студеница

Комеморација Мирославу Мајклу Ђорђевићу одржаће се у Београду, у уторак, 6. јуна у 12 часова, у Аеро-клубу, Узун Миркова 4, 11000 Београд.