Veselinka Milošević na konvenciji KSU u Vašingtonu

VESELINKA MILOŠEVIć NA KONVENCIJI KSU U VAŠINGTONU

JUBANKA – BANKA SRPSKE DIJASPORE

• Poslovanje dijaspore s maticom i preko veb-sajta Jubanke • Brz transfer novca, uspostavljanje i proširenje poslovnih veza s kompanijama u Srbiji, konsalting o ulaganjima u srpsku privredu Ova banka je učesnik 14. konvencije Kongresa srpskog ujedinjenja u Vašingtonu Dijaspori pruža više od 120 vrsta usluga iz sedam baznih bankarskih proizvoda

Jedan od učesnika ovogodišnje 14. konvencije Kongresa srpskog ujedinjenja jeste i jedna od najstarijih i najuglednijih banaka u Srbiji, JUBANKA a.d. Beograd, koju na ovom skupu predstavlja zamenik generalnog direktora Veselinka Milošević.

• Šta je motivisalo Jubanku da uzme učešće na ovom skupu?
– „Jubanka“ je i pre ovog susreta bila svesna značaja komunikacije sa dijasporom. Ranije, međutim, nismo mogli da preduzimamo konkretne korake zato što u institucionalnim i drugim okvirima u kojima smo poslovali ne bismo bili u mogućnosti da održimo onaj ugled banke koji smo godinama sticali u odnosima s partnerima u inostranstvu. Kada su se stekli potrebni uslovi, u maju ove godine započeli smo kampanju JUBANKA – BANKA SRPSKE DIJASPORE, upravo preko vašeg dnevnog lista i Interneta.

• Kad kažete da su se stekli uslovi, šta pod tim podrazumevate?
– S velikim olakšanjem možemo reći da danas postoji finansijska regulativa prilagođena svetskim standardima po kojoj posluju banke u Srbiji. Prve značajne reforme posle 2000. bile su upravo u bankarskom sektoru. Danas u Srbiji posluje 46 banaka, od kojih su 36 sa domaćim, a 10 sa stranim kapitalom. Reformu bankarskog sistema nisu izdržale mnoge banke i danas ih je na našem prostoru oko 60 manje. Ozbiljna i usaglašena regulativa, po kojoj banke posluju, kao i odlučna kontrolna uloga Narodne banke Srbije, velika su garancija stabilnosti.

Visok informatički nivo

• Kako pripadnici dijaspore mogu da otvore račune u Jubanci i posluju s vama ili preko vaše banke?
– Pružanje svih usluga prati visok nivo informatičke opreme i informacione tehnologije. Naši klijenti sa bankom mogu komunicirati elektronski, davanjem naloga i preuzimanjem izvoda. Za komunikaciju im je na raspolaganju naša web adresa www.jubanka.com preko koje već danas mogu da uspostave prve poslovne odnose otvaranja računa.

• Jubanka je očigledno s uspehom izdržala reformu bankarskog sistema u Srbiji i, koliko nam je poznato, nastavlja putem promena. Kakvih?
– Tačno. Jubanka je upravo u toku postupka privatizacije koji se sprovodi prodajom 88 odsto državnog udela u kapitalu putem međunarodnog tendera. Planira se da do kraja ove godine većinski vlasnik postane neka od uglednih evropskih banaka sa bilansnom snagom od minimum pet milijardi evra.

• A kakva je finansijska i poslovna snaga Jubanke?
– Mislim da je kvalitet Jubanke najbolje definisao ugledni britanski magazin „The Banker“, kada nam je dodelio prestižnu nagradu Najbolja banka u Jugoslaviji za 2002. godinu. U obrazloženju žirija stajalo je da Jubanka predstavlja jedinstven spoj tradicionalnog s modernim konceptom u bankarstvu, koji skoro pet decenija uspešno prati zahteve vremena. Inače, vrednost kapitala Jubanke iznosi 107 miliona evra, što je preko 10 puta više od minimalnog novčanog cenzusa potrebnog za osnivanje banke u Srbiji. I po mnogim drugim parametrima nalazimo se u samom vrhu bankarske delatnosti u zemlji. Primera radi, po veličini bilansne sume i po poznatosti brenda smo na četrvtom mestu. Danas servisiramo oko 250.000 klijenata, od kojih je 30.000 korporativnih i 220.000 individualnih. Raspolažemo mrežom od 90 poslovnih jedinica širom Srbije i kadrovskim potencijalom od 1.300 zaposlenih.

• Koje usluge Jubanka nudi pripadnicima dijaspore?
– Jubanka pruža više od 120 vrsta usluga iz sedam baznih bankarskih proizvoda u koje spadaju: štednja, krediti, platni promet, trgovina hartijama od vrednosti, kartice, garancije, avali i akreditivi, sefovi i ostave. Zahvaljujući razvijenoj korespondentskoj mreži i računima kod prvoklasnih svetskih banaka, u mogućnosti smo da naloge naših klijenata u zemlji i inostranstvu izvršimo u svim valutama i svim zemljama sveta u roku od 48 sati, s obzirom da smo članica međunarodnog bankarskog telekomunikacionog sistema SWIFT. Dakle, možemo da obezbedimo sigurno, brzo i ekonomično poslovanje svim instrumentima platnog prometa. Pripadnicima dijaspore nudimo pomoć u uspostavljanju, učvršćivanju ili proširivanju poslovnih veza s kompanijama u Srbiji, kao i bankarske garancije u obezbeđenju poslova. Pored toga, na nas se mogu osloniti i ako žele savet u pogledu investiranja u Srbiji, jer se nalazimo na izvoru informacija – gde, kome, koliko i za šta je potreban novac. U ponudi imamo sve vrste kredita, u dinarima ili devizama, s različitim rokovima, a posredstvom Jubanke mogu dobiti i sve informacije o aukcijskim prodajama naših preduzeća i biti kupac nekog od njih.
Preko Jubanke naši zemljaci mogu svoj kapital da ulože u hartije od vrednosti, budući da imamo posebnu licencu brokera, mogu da štede na dinarskim ili deviznim računima otvorenim kod nas po veoma stimulativnim kamatnim stopama, da ulažu u nekretnine…