Pri kraju nacrt Zakona o dijaspori

PRI KRAJU NACRT ZAKONA O DIJASPORI

SIROMAŠNE MUčI VOJSKA

• Obveznici iz inostranstva podržali otkup vojnog roka, ali ukazali da je u tom slučaju moguća diskriminacija siromašnih • U Zakonu i popust na prevoz od otadžbine

Srbi koji žive u inostranstvu, trebalo bi da steknu „pravo na putne povlastice, i to pravo na umanjenje jedne putne karte za 30 odsto od predviđene cene četiri puta godišnje, ukoliko je zemlja putovanja Srbija i pod uslovom da u tom slučaju koriste usluge državne (Republike Srbije) avio i železničke kompanije, a to podrazumeva i pravo na povratnu kartu pod istim uslovima“. Ovo je novina predložena u radnoj verziji nacrta zakona o Srbima koji žive u inostranstvu, a koji je Komisija zadužena za izradu ovog dokumenta upravo dostavila Ministarstvu za dijasporu Vlade Srbije na razmatranje i usaglašavanje.
U tom, za sada internom aktu, do kojeg su i „Vesti“ došle, na više od 30 strana i kroz sedam poglavlja razmatraju se teme i povlastice koje su od interesa za rasejanje, poput sticanja državljanstva, regulisanja vojne obaveze, izbornog prava, obrazovanja, kulture, oslobađanja od viza, dozvola i administrativnih taksi za boravak u Srbiji. Tretiraju se i pitanja sticanja imovine, radnih dozvola i prava iz radnog odnosa u Srbiji, zatim putnih povlastica, socijalne sigurnosti, zdravstvenog osiguranja, itd. Definiše se, takođe, status poverenika Ministarstva dijaspore, kao i kancelarija za dijasporu u lokalnim samoupravama u Srbiji.
Ovim zakonom, kako se navodi, „uređuju se posebna prava pripadnika srpskog naroda koji žive u inostranstvu, u cilju očuvanja, promovisanja i razvoja njihovog kulturnog, etničkog i verskog identiteta, kao i radi uspostavljanja, održavanja i razvoja institucionalnih veza sa maticom. Zakonom se uređuju i izvesne povlastice u vezi sa učenjem srpskog jezika i kulture, ne samo kada je reč o svim državljanima Srbije u rasejanju, već i o Srbima koji nemaju državljanstvo Republike Srbije, kao i o osobama koje nisu srpskog porekla i strani su državljani“.
Mada se vojna obaveza u Vojsci SCG za sve državljane SCG bez razlike da li žive u matici ili inostranstvu, reguliše posebnim vojnim zakonom, u radnoj verziji predloga nacrta zakona razmatra se i ovo pitanje. Navodi se da većina anketiranih u dijaspori podržava inicijativu o otkupu vojnog roka, ali istovremeno ukazuje da ovo pitanje, osim pozitivnih može imati i negativne posledice. Ukazuje se na problem da li će svi moći da plate otkup, čime se, kako se navodi, „stvara diskriminacija siromašnih“. Budući da nacrt novog zakona o Vojsci SCG ne predviđa otkup za regrute u matici, ukazuje se da to može dodatno podstaći iseljenje mladih iz Srbije, ali i dovesti do eventualne zloupotrebe, odnosno privremenog odlaska u inostranstvo, samo radi isplate vojnog roka.
Navodi se takođe da prilikom uvođenja mogućnosti da dvojni državljani regulišu vojni rok, prema sopstvenoj želji u jednoj od dve zemlje čiji su državljani, „treba pristupiti oprezno“, jer se može dogoditi, „ukoliko izaberu da služe vojni rok u zemlji drugog državljanstva, da ga uopšte ne služe ako ta zemlja ima profesionalnu vojsku“.
Kada je reč o obrazovanju, predlaže se da državljani Republike Srbije u inostranstvu, koji nisu stariji od 35 godina, imaju pravo na besplatnu dopunsku nastavu na srpskom jeziku, a stariji od 35 godina pod uslovima koje utvrđuje Ministarstvo za dijasporu.
Što se tiče oslobađanja od posebnih troškova boravka u domovini Srbi, koji žive u inostranstvu, kako se predlaže, a nisu državljani Srbije, prilikom boravka u Srbiji „izjednačeni su u pogledu administrativnih taksi, poreza i drugih odgovarajućih davanja i troškova boravka sa državljanima Srbije“.

Projekti

Sunarodnici iz dijaspore, kako se predlaže u radnoj verziji nacrta zakona o Srbima koji žive u inostranstvu, imaju pravo da budu uključeni, preko programa i projekata, u kulturne, naučne, informativne, ekonomske, sportske i druge aktivnosti u Srbiji.

Srpski za strance

Takođe, kako je navedeno, „strani državljani koji žive u inostranstvu, a nisu Srbi, ali pokazuju poseban interes za Republiku Srbiju i srpsko kulturno nasleđe i druge elemente srpskog nacionalnog identiteta, imaju pravo da pohađaju nastavu na srpskom jeziku, koje organizuje, finansira ili na drugi način pomaže Republika Srbija“.

Penzije i u domovini

U segmentu koji se bavi socijalnom sigurnošću, predlaže se da Srbi koji žive u inostranstvu „imaju pravo da uplaćuju doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, pod zakonom predviđenim uslovima Republike Srbije, a porodice sa dvoje ili više maloletne dece koja pohađaju nastavu u dopunskim školama na srpskom jeziku, „imaju pravo na besplatno korišćenje udžbenika dok školovanje traje“. Sunarodnici iz dijaspore, kako je navedeno u predlogu „imaju pravo i na medicinsku brigu na teritoriji Srbije po zakonima koji važi za građane Srbije koji žive u njoj.