Popis stanovnštva u Americi – 1. april 2020

ORTHODOX BISHOP OF WESTERN AMERICA
ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП ЗАПАДНОАМЕРИЧКИ
SERBIAN ORTHODOX DIOCESE OF WESTERN AMERICA

Алхамбра, Калифорнија
13. март 2020. г.

Драга браћо и сестре,
Позивамо Вас да се одазовете попису становништва у САД-у 2020 године.
Сваких 10 година у Америци се врши попис становиштва на ком се бележе и скупљају подаци свих
особа на територији Сједињених Америчких Држава, а које припадају различитим верским и етничким
групама. На последњем попису пре тачно једну деценију избројано је 178.000 Срба за шта сматрамо да је
далеко мањи број у односу на то колико нас овде заиста и има. Да бисмо сачували наш идентите, нашу веру,
култру и обичаје морамо се држати наше српске заједнице и показати колико нас је овде бројчано и приказати
реално бројно стање српског становништва јер што нас је више, већа су нам и права у овој земљи у којој
пребивамо.
Помозите да стекнемо права у Конгресу, да се наш глас чује и утиче на округе у којима живимо.
Обезбедите својој деци и деци своје деце услове за боље школовање, боље и квалитетније услове за живот у
дистриктима и државама у којима смо насељени. Од броја популације зависи и подела федералног и државног
буџета који се распоређује заједницама према подацима о становништву и додељује школама, јавним
установама, болницама и користи за побољшање инфраструктуре. Резултати са пописа становништва играју
пресудну улогу у доношењу одлука о расподели средстава и фондова које додељује америчка влада свим
заједницама и етничким групама. Зато је важно да прикажемо колико нас има и покажемо да српски живаљ
заслужује једнака мањинска права као и остале етничке заједнице у Америци.
И зато апелујемо на све наше људе у Америци да попуне формулар и да се изјасне као Срби. Не
пропустите прилику која се јавља једном у десет година.
Ко? – Од пресудне је важности да наведете сваког члана домаћинства без обзира на старосну доб и
статус пребивања у Америци (деца, бебе, баке, деке, држављани, недржављани) и да у поље о пореклу за
сваког члана породице словима упишете “Serbian”.
Пример:
Како? – Формулар ће Вам стићи поштом, путем email адресе или позивом на телефон.
Када? – Попис ће се обављати у марту и априлу 2020. године.
Љубазно Вас молимо да издвојите неколико минута да попините формулар и да се изјасните као
Србин и тиме посведочите своје присуство и присуство свих својих укућана у Америци и помогнете српској
заједници да се развија и добије место које јој припада.

Еп. Максим
и Канцеларија Западноамеричке Епархијe

Serbian Orthodox Diocese of Western America, 1621 West Garvey Avenue, Alhambra, California 91803
Tel: (626) 289-9061 Fax (626) 284-1484 Email: info@westsrbdiod.org Website: www.westsrbdio.org

 

ORTHODOX BISHOP OF WESTERN AMERICA
ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП ЗАПАДНОАМЕРИЧКИ
SERBIAN ORTHODOX DIOCESE OF WESTERN AMERICA
Ep. No. 90 March 13, 2020
Dear brothers and sisters,
We invite you to respond to the U.S. Census 2020.
Every 10 years, a population census is conducted in America that records and collects data from all
persons in the United States belonging to different religious and ethnic groups. In the last census exactly
one decade ago, there were 178,000 Serbs, which we think is a far smaller number than we really are
here. In order to preserve our identities, our religion, culture and customs, we must adhere to our Serbian
community and show how many of us are here and to show the real number of the Serb population
because the more we are, the greater our rights in this country where we reside.
Help us gain rights in Congress, make our voice heard and influence the districts we live in. Provide your
children and their children with better education, better and better living conditions in the districts and
states in which we reside. The distribution of the federal and state budget, which is allocated to
communities according to population data and allocated to schools, public institutions, hospitals and
benefits for infrastructure improvement, also depends on the population. Census results play a crucial role
in the US government’s allocation of funds and funds to all communities and ethnic groups. That is why it
is important to show how many of us are there and to show that the Serbian community deserves the same
minority rights as other ethnic communities in America.
That’s why we appeal to all our people in America to fill out a form and declare themselves Serbs. Do not
miss the opportunity that occurs once every ten years.
Who? – It is crucial that you list each household member regardless of age and residence status in
America (children, babies, grandmothers, blankets, citizens, non-citizens) and enter „Serbian“ in the
origin field for each family member.
Example:
How? – The form will be sent to you by mail, email or phone call.
When? – The census will be conducted in March and April 2020.
We kindly ask you to take a few minutes to complete the form and declare yourself a Serb, thus
witnessing your presence and the presence of all your household in America and helping the Serbian
community to develop and get the place that belongs to it.
With Brotherly Love in Christ,
Bishop of the Diocese of Western America

 

Serbian Orthodox Diocese of Western America, 1621 West Garvey Avenue, Alhambra, California 91803
Tel: (626) 289-9061 Fax (626) 284-1484 Email: info@westsrbdiod.org Website: www.westsrbdio.org

 

foto Larry Angier