Knjizevni konkurs

Bospa Foerlag, izdavac? dvojezic?nog s?vedsko-srpskog c?asopisa za pitanja kulture DIASPORA/ DIJASPORA, sa sponzorima Scandia Seller AB i Medesjo Mekaniska AB raspisuje

KNJIZ?EVNI KONKURS
Z?ivot Srba u rasejanju

Pravo uc?es?c?a na knjiz?evnom konkursu z?ivot Srba u rasejanju imaju autori koji pis?u na srpskom jeziku.
Radovi se potpisuju s?ifrom a primaju se do 1. septembra 2003. godine. S?ifra se upisuje u levom uglu, iznad naslova pric?e.
Prva nagrada iznosi 500 evra, drugoplasiranom autoru pripada 300 a trec?eplasiranom autoru 200 evra.
Najuspes?nija pric?a jednog autora mla?eg od 30 godina bic?e nagra?ena sa 500 evra.
Obaveza je mla?ih uc?esnika na konkursu, da u levom uglu, iznad naslova pric?e uz s?ifru upis?u i godinu ro?enja.
Pric?a moz?e imati najvis?e pet stranica kucanog teksta sa proredom (maksimalno 28 redaka po stranici).
Otkucani radovi s?alju se na adresu.

DIASPORA
Box 5021
SE-152 05 Sodertalje
SWEDEN

Res?enje s?ifre sa podacima; kratka biografija autora – adresa, telefon, e-mail- s?alje se, u posebnom kovertu koji se prilaz?e uz rad. Autori mla?i od trideset godina obavezni su, uz res?enje s?ifre, dostaviti i kopiju nekog od lic?nih dokumenata iz koje je vidljiva godina ro?enja. Na koverti u kojoj je res?enje s?ifre obavezno napisati s?ifru i dostaviti organizatru konkursa zajedno sa c?etiri primerka iste pric?e. Radovi za konkurs nec?e se primati eleketronskim putem.

Rukopisi koji stignu na konkurs nec?e biti vrac?eni autorima dok c?e svi uc?esnici konkursa, na adresu koju dostave, dobiti izves?taj organizatora konkursa kao i odluku z?irija o tri prvoplasirane pric?e i odluku o najboljoj pric?i autora do 30 godina.

Odluku o nagradama donec?e z?iri u sastavu; Dragan Lakic?evic?, Miladin C?ulafic? i Dus?ko Babic?

Z?iri c?e predloz?iti organizatoru otkup jednog manjeg broja radova.

Organizator knjiz?evnog konkursa z?ivot Srba u rasejanju zadrz?ava pravo publikovanja nagra?enih i otkupljenih pric?a u s?tampanom, elektronskom i zvuc?nom izdanju c?asopisa kao i u posebnim knjigama.

Proglas?enje dobitnika i uruc?ivanje nagrada, uz uc?es?c?e prvonagra?enog autora, obavic?e se na zavrs?noj svec?anosti u Stokholmu, izme?u Boz?ic?a i Savindana 2004. godine.

Za bliz?a obaves?tenja zainteresovani autori mogu se obratiti izdavac?u c?asopisa na telefon + 46 8 550 62 873 ili putem e-maila diaspora@bredband.net

Izdavac? dvojezic?nog s?vedsko-srpskog c?asopisa
DIASPORA/ DIJASPORA
Bospa Foerlag, Stokholm, S?vedska
http://www.dijaspora.nu