DEKLARACIJA 3. Sabora matice i rasejanja

TRECI SABOR MATICE I RASEJANjA
Savet Sabora
Beograd, 03.avgust2005.

Mi, ucesnici Treceg sabora matice i rasejanja, održanog u Beogradu,
03.avgusta 2005.godine,

U želji da doprinesemo sabornosti, slozi i napretku našeg naroda i države
matice,

Zabrinuti zbog separatizama koji, sa raznih strana, ugrožavaju opstanak
matice, a posebno zbog patnji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koji je
žrtva albanskog terorizma i etnickog cišcenja,

Ogorceni zbog dvostrukih standarda, neopravdanih optužbi, produžene
satanizacije i pritisaka na srpski narod,

Rešeni da, kao deo evropske civilizacije, cuvamo bogato nacionalno, kulturno
i duhovno naslede,

U želji da ujedinjenim snagama ubrzamo rešavanje privrednih, socijalnih i
humanitarnih problema u matici, posebno problema izbeglica i raseljenih
lica,

Odlucni u zahtevu da otklanjamo sve prepreke na putu jacanja poverenja,
solidarnosti i jedinstva izmedu matice i rasejanja,

Ostajuci privrženi poštovanju svih naših dosadašnjih odluka i zakljucaka,

Usvojili smo sledecu

D E K L A R A C I J U

1. Naša je prva obaveza da doprinosimo jedinstvu srpskog naroda,
njegovom povezivanju i solidarnosti. Sve stranacke, ideološke i licne
ambicije i razlike moraju ustupiti mesto nacionalnim i državnim interesima.

2. Uvereni smo da je Sabor Matice i rasejanja, sa svojim izvršnim
organima i mrežom saveta po pojedinim zemljama najbolji oblikog
objedinjavanja svih ljudskih, kulturnih, duhovnih i materijalnih snaga.

3. Smatramo da je ocuvanje i razvoj zajednicke države Srbije i Crne
Gore najbolja garancija za zaštitu interesa i Srbije i Crne Gore, i
opstanak srpskog naroda. Pozivamo državna rukovodstva obe Republike i
Državne zajednice da ocuvaju zajednicku državu.

4. Kosovo i Metohija je srpska zemlja. Niko nema prava da se, odrekne
te zemlje zarad bilo kog drugog interesa. Pre otpocinjanja razgovora o
statusu neophodno je da se izvrše obaveze utvrdene Rezolucijom SB UN 1244
(1999), a pre svega da se garantuje bezbednost i sloboda kretanja preostalih
Srba u Pokrajini, povratak oko 250.000 prognanih Srba i drugih nealbanaca,
razoružanje svih teroristickih grupa i pojedinaca i obnova srpskih crkava,
manastira i domova porušenih od juna 1999.godine do danas. Pozivamo najviše
državne organe, sve politicke, naucne, kulturne i duhovne nacionalne
institucije da ostvare puno jedinstvo o Kosovu i Metohiji.

5. Upucujemo apel svim srpskim humanitarnim organizacijama,
crkveno-školskim opštinama, društvima i klubovima srpskog rasejanja, da
pruže pomoc napacenom srpskom narodu, posebno deci, sa Kosova i Metohije.
Pomoc treba upucivati preko Srpske Patrijaršije u Beogradu i njegove
Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji je pocasni predsednik
Fonda za Kosovo i Metohiju

6. Navršava se deset godina od potpisivanja Dejtonsko-Pariskog
sporazuma o miru u BiH. Zabrinuti smo revizijom ovog sporazuma na štetu
srpskog naroda. Smatramo da je trajno ocuvanje Republike Srpske i njenih
ustavnih nadležnosti jedina garancija ravnopravnosti srpskog naroda, mira,
stabilnosti i napretka u regionu.

7. Pritisci za nametanje rešenja na Kosovu i Metohiji i u Bosni i
Hercegovini na štetu srpskog naroda, suprotni su medunarodnom pravu i
ciljevima trajnog mira na Balkanu i u Evropi.

8. Osudujemo eskalaciju medunarodnog terorizma. Ukazujemo da su
terorizam i organizovani medunarodni kriminal na Kosovu i Metohiji i dalje
najopasniji izvor destabilizacije regiona i stalni izvor opasnosti za
Evropu.

9. Obnavljamo i pokrecemo sledece inicijative:

? Polazeci od cinjenica da je Državna zajednica SCG zemlja sa najvecim
brojem izbeglica i raseljenih lica u Evropi, smatramo da je potrebno da
izvršna vlast pripremi, a Parlamenat usvoji, plan za ubrzano rešavanje ovog
problema, u saradnji sa bivšim jugoslovenskim republikama, Evropskom unijom
i Ujedinjenim nacijama. Osnovni cilj mora biti ostvarivanje prava na
slobodan, bezbedan i dostojanstven povratak svih proteranih.

? Da Vlada i Skupština Srbije osnuju centralni registar srpskih žrtava u
dosadašnjim ratovima;

? da se podigne Srpski memorijal kao simbol vecite zahvalnosti svim
sunarodnicima palim za slobodu srpskog naroda;

? da se, na zadužbinarskoj osnovi, podigne Srpski dom u Beogradu kao
centar kulturnog, informativnog i privreddnog prožimanja matice i rasejanja
i kao centar okupljanja i komuniciranja sa inostranim prijateljima srpskog
naroda;

? da se pripremi i štampa Srboslov – antologijsko-encikolopedijska
citanka o srpskom narodu;

? da se revitalizuju i privedu izvornim namenama sve zadužbine i fondovi
srpskih dobrotvora;

? da se održi Sabor srpskih intelektualaca iz matice i rasejanja;

? da se razmotri osnivanje Instituta «Vuk Stefanovic Karadžic» sa
osnovnim zadatkom da organizovano, preko svojih ogranaka u evropskim i
svetskim centrima, širi srpsku kulturu (poput nemackog Gete, španskog
Servantes instituta);

Pozivamo državne organe da podrže ove inicijative i pomognu u njihovom
ostvarivanju. Rasejanje ce sa svoje strane, na sve nacine, ukljucujuci
finansijsku pomoc, doprineti da se ove zamisli ostvare.

10. Odobravamo dosadašnji rad Saveta sabora dijaspore, Upravnog odbora
“Fonda Rasejanja za Maticu”, kopredsednika Saveta sabora i Predsednika
Upravnog odbora Fonda Rasejanja za maticu. Saglasni smo sa merama preduzetim
prema državnim organima Republike Srbije i Državne zajednice SCG, kao i
prema sudskim instancama, radi vracanja Fondu Dijaspora za maticu svih
njegovih sredstava i normalizacije rada u korist matice.

11. Pozdravljamo osnivanje i rad Ministarstva za dijasporu. Ocekujemo da
Ministarstvo i Vlada Republike Srbije još efikasnije rešavaju otvorena
pitanja, a posebno:

– regulisanje vojne obaveze mladica iz rasejanja,

– dopunska nastava na srpskom jeziku i udžbenici za školsku decu u rasejanju –
su obaveza države, ohrabrivanje investicija rasejanja,

– pojednostaviti postupak i potpuno ukinuti PDV-a za humanitarnu pomoc

12. Pozivamo Vladu Srbije da, bez daljeg odugovlacenja, oslobodi sredstva
Fonda Rasejanja za maticu u izosu od oko 4,5 miliona evra (glavnica i
kamate) koja su nezakonito blokirana tokom 2001.godine. I ovom prilikom
ukazujemo da niko nema prava da raspolaže sredstvima Fonda osim Uprave.

13. Sabor istice da su sredstvima Fonda Rasejanja za maticu, tokom 1999. i
2000.godine izgradeni mostovi “Varadinska duga”, na Dunavu kod Novog Sada,
most na Velikoj Moravi izmedu Varvarina i Cicevca, most na Zapadnoj Moravi
kod Kruševca (Jasika), da su rekonstruisane kasarne VJ (VSCG), decija
odeljenja bolnica “Dragiša Mišovic” i Ortopedske boline “Banjica”,
rekonstruisano i izgradeno oko 100 km puteva u Šumadiji i Pomoravlju. Saveta
sabora i Upravni odbor Fonda Rasejanja za maticu ce po deblokiranju
pomenutih sredstava, nastaviti sa njihovim korišcenjem za one potrebe za
koje su i namenjena – obnova, razvoj, humanitarna pomoc.

14. Odajemo priznanje Savetu Sabora rasejanja i Beogradskom forumu za svet
ravnopranih što su pripremili i štampali knjigu “Mostovi: Dijaspora –
Matica” koja sadrži izlaganja i dokumenta Drugog sabora matice i rasejanja,
kao i kompletnu dokumentaciju o radu Fonda rasejanja za maticu. Pozivamo ih
da pripreme i štampaju izlaganja i dokumenta Treceg sabora.

15. Ocenjujemo da sledeci, Cetvrti sabor matice i rasejanja treba održati
pocetkom avgusta 2006.godine. Pozivamo Savet sabora i nadležne državne
organe da pripreme održavanje Sabora.

16. Ostajemo privrženi svim ranije donetim odlukama, zakljuccima i ocenama
Sabora rasejanja, Saveta sabora i upravnih organa Fonda Dijaspora za maticu.

U Beogradu,03.avgust 2005.godine

PREDSEDAVAJUCI TRECEG SABORA

Dr.Inž. Miloje Milicevic, Kopredsednik Saveta sabora dijaspore