Zadužbinarstvo kod Srba Slavko Vejinović

Sa radošću Vas obaveštavamo da je Vukova zadužbina, zajedno sa IK Prometej objavila izuzetno vrednu knjigu, autora Slavka Vejinovića – Zadužbinarstvo kod Srba.
Reč je o knjizi, obima 400 stranica, u kojoj je, u šest poglavlja – Zadužbine u prošlosti; Fruška Gora – Srpski Atos; Darivali su svome rodu – zadužbine na polzu naroda svog; Zadužbine u današnje vreme; Zadužbine u zagraničju i u susednim zemljama; Zadužbine u dijaspori – obrađeno preko 120 zadužbina, fondacija i fondova.
Knjiga je koncipirana tako da se celokupna problematika zadužbinarstva kod Srba izloži u vidu sinteze, što celovitije i preglednije i tako ukaže na najznačajnije srpske zadužbine i zadužbinarstvo kod Srba, kao bitnu, a, možda, i najznačajniju karakteristiku srpskog nacionalnog bića.
Svaka zadužbina ilustrovana je sa po nekoliko fotografija, kao i fotografijom ktitora, od kojih je najveći broj u koloru. Knjiga ima registar imena, spisak literature, belešku o autoru i podatke o poreklu fotografija. Recenziju knjige priredio je prof. dr Ljubivoje Cerović.
Cena knjige po primerku iznosi 2.900,00 dinara.

S poštovanjem,
Vukova zadužbina

www.vukova-zaduzbina.rs
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs