Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu

Poštovani,

U Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, krajem oktobra 2013. godine (24-25.10.2013), održava se peti po redu međunarodni naučni skup posvećen očuvanju i zaštiti kulturnog nasleđa Srbije u inostranstvu. Na ovom naučnom susretu, kao i do sada učestvovaće renomirana imena iz oblasti kulturno-istorijskog nasleđa i srodnih disciplina, iz zemlje i inostranstva.
Konferencija se održava u okviru aktivnosti na realizaciji istraživačkih ciljeva makroprojekta: Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije i međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspekti (projekat EVB 179029).
Konferencija se održava pod nazivom:
Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu
Ove godine posebno mesto imaće teme:
Diplomatija i kulturno-istorijsko nasleđe Srbije u inostranstvu
Materijalno kulturno-istorijsko nasleđe Srbije u inostranstvu
Sukcesija i kulturno-istorijsko nasleđe Srbije u inostranstvu
Verske zajednice u funkciji očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu
Takođe, mogu se prijaviti i druge teme koje se odnose na tematiku konferencije Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu
Konferencije ima za cilj da sagleda stepen očuvanja i zaštite kulturnog-istorijskog nasleđa u inostransvu, posebno u regionu. Da bi se ostvario postavljen cilj, pozivamo Vas da svoja istraživanja o našoj baštini i tradiciji saopštite na konferenciji. Sve ono što je nastalo van granica Srbije ili se sačuvalo može biti predmet interesovanja. Crkve, groblja, građevine, zadužbine, književna dela, muzika, slikarski radovi, slava, jezik, manifestacije, tradicionale okupljanja, značajne ličnosti, sve ono što spada u materijalnu i nematerijanu kulturnu baštinu jeste oblast koju treba sačuvati i trajno zabeležiti. Institut želi kao i do sada da sve radove, saopštenja, informacije, preglede, fotografije i drugo objavi putem zbornika i tako iste trajno zaštiti. Imena svih autora radova, saopštenja ili vlasnika podataka biće potpisani kako se to predviđa u oblasti zaštite autorskih prava.
Autori radova imaju punu slobodu kod izbora tema.
Ovom priliko dajemo i osnovne podatke koji kandidati treba da ispune kako bi zadovoljili kriterijume naučne konferencije. Kandidat za učešće na ovom naučnom skupu, svojim prilogom (referatom) treba da zadovolji kriterijume i standarde propisane od strane Naučnog veća IMPP:
 Potencijalni referat (naučni rad) kojim se kandidat prijavljuje za učešće na naučnom skupu, mora da obrađuje temu koja je kompatibilna sa definisanom temom naučnog skupa za koji kandidat aplicira. Tema može da obrađuje materijalnu i nematrijalnu kulturnu baštinu kao i uticaj savremenih međunarodni kretanja na ovu oblast, diplomatske odnose i kulturno nasleđe, integracije, regionalizacija, identitet, ekonomski i politički uslovi na očuvanje baštine, mogućnosti ove oblasti kao turistički potencijal, uporedne analize ove oblasti u zemlji i inostranstvu, uloga i značaj državnih i nevladihih organizacija u ovoj oblasti i druge teme koje direktno ili inderekto se odnose na ovu oblast
 Saopštenja i drugi tekstovi iz ove oblasti a nisu u domenu naučnog rada, objaviće se takođe u zborniku radova
 Priloženi naučni rad svojom aparaturom, strukturom i pristupom tematici koju obrađuje, treba da predstavlja celovit pregled nekog područja ili problema na osnovu već publikovanog materijala koji je u pregledu sakupljen, analiziran i raspravljan, i/ili da sadrži rezultate izvornog istraživanja. Takođe, naučne informacije iznesene u radu moraju biti obrađene i izložene tako da se mogu ponoviti i proveriti analize i zaključci na kojima se rezultati zasnivaju
 Do 15.06.2012. godine neophodno je dostaviti apstrakt na srpskom i engleskom ili na nekom drugom svetski priznatom jeziku sa naznakom ključnih reči kako je i naznačeno u tehničkom uputstvu na sajtu Instituta
 Potencijalni učesnici će zaključno sa 01.07. 2012. biti obavešteni o tome da li je tema njihovog referata prihvaćena
 Svi radovi podležu stručnoj recenziji i ne vraćaju se autorima. Radovi mogu imati najviše dva koautora. Jedan autor može imati prijavljen samo jedan autorski ili koautorski rad.
 Najljubaznije molimo da radovi ne budu duži od jednog autorskog tabaka (16 strana) sa svom potrebnom naučnom aparaturom.
 Naučna konferencija će se odvijati na južnoslovenskim jezicima, a po potrebi i na engleskom jeziku.
 Institut je obezbedio sve neophodne tehničke uslove (projektor, platno, mikrofone, tonski zapis) za rad konferencije kao i video link (za one koji neće biti u mogućnosti da lično prisustvuju konferenciji a budu želeli da se učesnicima obrate)
 Poslednji rok za predaju prihvaćenih referata je 24.10. 2013.
 Tehnički detalji o konferencije biće objavljeni na sajtu Instituta
 za učešće na naučnom skupu neophodno je da kandidat prijavu, u pisanoj ili elektronskoj formi, dostave dr Vidoju Goluboviću na adresu Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Makedonska br. 25, ili vgolubovic@diplomacy.bg.ac.rs, najkasnije do 15. juna 2013.
Institut će omogućiti, štampanje sadržaja (apstrakta) i radova kao i tehničke uslove za rad konferencije.
U očekivanju uspešne saradnje, srdačno Vas pozdravljamo.

Za Organiyacioni odbor, Direktora Instituta,
dr Vidoje Golubović, dr Duško Dimitrijević,

U Beogradu,
28.02.2013.