Najkraćim putem do kanadske vize

Vodite računa da vas ne zavaraju razni “imigracioni savetnici” praznim obećanjima da vam mogu “srediti vize” i ubrzati postupak. Kanada je uređena zemlja u kojoj je strogo zastupljena vladavina prava i u kojoj su jasno razgraničena ovlašćenja i nadležnosti po svim postupanjima pred nadležnim organima

PIŠE: Zoran KOSTIČ, advokat – specijalista Međunarodnog prava

Upoznaćemo vas sa specifičnostima vezanim za imigraciono/emigracionu problematiku Kanade i Srbije i sa uporedno pravnim analizama propisa i regulativa koji direktno ili indirektno utiču na zaštitu legalnih statusa i ostvarivanje prava domaćih lica koja odlaze u Kanadu da studiraju, rade, borave, žive i domaćih i stranih lica koja iz Kanade dolaze u Srbiju.

Kandidati, koji nameravaju da konkurišu za jednu od viza ili su u postupku dobijanja, moći će , nakon upoznavanja sa relevantnim pozitivnim propisima, samostalno da procene svoje mogućnosti i usaglase ih sa zakonskim uslovima. Onima, koji su bili odbijeni na početku ili u toku postupka, informacije sa ovog portala će pomoći da shvate argumentaciju iz obrazloženja o odbijanju. Koristiće, takođe i licima koja su izgubila status useljenika u Kanadi ili su na putu da ga izgube.

U tekstovima koje ćete pratiti na ovom sajtu, elaborirani su relevantni pravni propisi kroz praktične primere iz životnih situacija lica koja žive u inostranstvu a imaju veze sa domovinom. Pri tome skrećemo vam pažnju na nekoliko neophodnih upozorenja:

Vodite računa da vas ne zavaraju razni “imigracioni savetnici” praznim obećanjima da vam mogu “srediti vize” i ubrzati postupak.
Niko vam ne može srediti vize ilegalnim putem niti vam iko može izdejstvovati ubrzanje postupka “preko veze”.
Kanada je uređena zemlja u kojoj je strogo zastupljena vladavina prava i u kojoj su jasno razgraničena ovlašćenja i nadležnosti po svim postupanjima pred nadležnim organima.

Za konkretne pravne savete i pomoć u rešavanju Vašeg zahteva u oblasti domaćeg i Međunarodnog prava, možete kontaktirati advokata Zorana M. Kostića na kostic_zoran@hotmail.com ili telefonom : +381-64-216-8789

ČUVAJTE SE PREVARA: Zamke “imigracionih savetnika”
ČUVAJTE SE PREVARA: Zamke “imigracionih savetnika”

VRSTE VIZA

Postoji nekoliko različitih vrsta viza. Osnovna podela je na Povremene (Privremene) i Stalne (Useljeničke).

Povremene (Privremene) vize su: Posetilačke (Turističke), Radne, Studentske, Poslovne i Živeti i raditi u programu za pružanje pomoći.

Stalne (Useljeničke) vize su: Za nezavisne kandidate po osnovu stručnosti i Za nezavisne kandidate po osnovu biznisa: Samostalno zaposlena lica, Preduzetnici i Investitori

Specijalni programi za izbegla i proterana lica su: Sponzorstvo Vlade, Sponzorstvo grupe lica i Sponzorstvo rođaka.

Provincijski programi su: Za stručna lica, Za biznismene, Za radnike.

Svaka od ovih viza ima svoje uslove i kriterijume, koji su postavljeni kanadskim imigracionim zakonom i regulativama. Kandidat mora ispuniti sve tražene uslove da bi se kvalifikovao.

ČETIRI FAZE DO POSETE KANADI: Postupak traje i do godinu dana
ČETIRI FAZE DO POSETE KANADI: Postupak traje i do godinu dana

Postupak za useljeničku i radnu vizu u redovnim i posebnim programima prolazi kroz 4 faze. Od toga, 2 faze su stručne i kod njih se vrsi usaglašavanje sa zakonskim kvalifikatornim uslovima. Druge dve faze su formalne (medicinski pregled i sigurnosna provera).

Svaka od ovih faza može biti eliminaciona. Postupak može trajati od nekoliko meseci pa i preko godinu dana i zavisi od toga gde se vodi, kako se vodi i za koju vrstu vize.

Postupak za posetilačku vizu je relativno kratak. Ukoliko su prikupljena sva dokumenta, od podnošenja zahteva do izdavanja vize će proći od 15 do 30 dana. Kod produženja vize, situacija je nesto drugačija, jer se postupak vodi u Kanadi.

POSETILAČKA VIZA

Posetilac je lice koje želi da uđe u Kanadu i boravi određeno vreme bez namere da postane stanovnik Kanade. Posetiocima se smatraju: rođaci, prijatelji, turisti, poslovni ljudi, studenti, umetnici, članovi posade prevoznog sredstva. Da bi ušli u Kanadu, posetioci iz velikog broja zemalja moraju da poseduju vizu.

VREME PEČATA: Dužina boravka određuje se prilikom ulaska
VREME PEČATA: Dužina boravka određuje se prilikom ulaska

Posetilačku vizu izdaje Imigraciono odeljenje kanadske ambasade, odnosno konzulata zemlje u kojoj lice ima prebivalište ili legalno boravište ili nadležno regionalno odeljenje ambasade (konzulata). Posetilačke vize mogu biti izdate za jedan ulazak ili za više ulazaka (multiple). Pre izvesnog vremena je uvedena i Posetilačka Super viza za roditelje, sa mogućnošću više ulazaka i izlazaka iz Kanade u periodu od 10 godina i sa mogućnošću neprekidnog boravka u Kanadi do dve godine.

Vreme važenja vize je određeno na samoj vizi a dužina boravka se određuje kod ulaska u Kanadu, kada carinski ili imigracioni službenik precizira datum napuštanja Kanade (obično je to jedan pečat sa datumom). Ukoliko nije određen datum kada se mora napustiti Kanada, to će biti saglasno zakonu, odnosno nakon isteka šest meseci od ulaska u Kanadu. Odobrenje za produženje vize može se tražiti u Kanadi od imigracionih vlasti (Canadian Immigration Centre) najmanje 30 dana pre datuma kada treba napustiti Kanadu.

Ukoliko posetilac sa urednom vizom po dolasku u Kanadu bude zadržan, odnosno onemogući mu se ulaz, isti ima pravo žalbe. Lice koje nema urednu posetilačku vizu a stupi na tlo Kanade i ne dozvoli mu se ulazak, nema pravo žalbe.

TURISTI

LEPOTE KANADE: Nijagarini vodopadi
LEPOTE KANADE: Nijagarini vodopadi

Turisti su lica koja idu u posetu Kanadi i ukoliko nisu na listi zemalja izuzetih od viza, mora da poseduju urednu vizu za ulazak.

Turisti mogu biti:

 1. U okviru turističkih aranžmana
 2. U okviru privatnih poseta rođacima, prijateljima, poznanicima.

Turistički aranžman:

Turisticke agencije sa odgovarajućim kredibilitetom mogu organizovati turističke posete Kanadi. Zainteresovani putnici, sa administrativnom pomoći turističkih agencija i uz neposredan lični kontakt sa kanadskom ambasadom (konzulatom) i uz ispunjenje svih predviđenih uslova, mogu dobiti turističku vizu. Vreme trajanja vize ograničeno je turističkim aranžmanom, što znači da lice odlazi i vraća se sa grupom. Ostanak duži od vremena trajanja aranžmana je zabranjen (ukoliko prethodno nije dobijena saglasnost kod izdavanja vize).

Privatna poseta rođacima, prijateljima i poznanicima:

Osoba koja želi da poseti nekog u Kanadi mora (ukoliko dolazi iz zemlje za koju je potrebna posetilačka viza za Kanadu) podneti zahtev kanadskoj ambasadi, odnosno konzulatu za izdavanje vize, kako bi se ispitala opravdanost istog.

Taj zahtev treba da sadrži sledeće priloge:

 1. Set aplikacija kompletno popunjenih, posebno za svako lice starije od 18 godina. Suprug/a i deca mlađa od 18 godina mogu biti na istom formularu ako putuju svi zajedno u Kanadu.
 2. Važeći pasoš (važenje pasoša mora biti bar mesec dana duža od predviđenog povratka iz Kanade).
 3. Po dve skorije fotografije za svaku osobu koja namerava da poseti Kanadu.
 4. Pisma poslodavaca, odnosno preduzeća, za sve zaposlene u porodici koji nameravaju da putuju za Kanadu sa tačnim nazivom posla koji obavljaju, datumom zaposlenja, platom, dužinom godišnjeg odmora, odnosno plaćenog ili neplaćenog odsustva, kao i predviđenim datumom povratka na posao po isteku odmora ili odsustva. Za penzionere poslednji penzioni ček.
 5. Za tražioce viza, privatnike, potrebna je izjava o plaćenom porezu i dokaz o registraciji privatne delatnosti. Za studente, potrebna je kopija indeksa, ili potvrda od fakulteta.
 6. Pozivna pisma od prijatelja, rođaka, poslovnih partnera iz Kanade koji se nameravaju posetiti.
 7. Lica mlađa od 18 godina koja ne putuju sa roditeljima ili sa zakonskim starateljima, treba da podnesu izjavu roditelja ili staratelja, overenu kod javnog beležnika da su saglasni sa njihovim putovanjem u Kanadu.
 8. Dokaz o rezervaciji povratne karte.
 9. Potvrdu o statusu lica koje živi u Kanadi a koje je uputilo poziv za posetu (kopija useljeničke vize ili kopija kanadskog pasoša).
 10. Pismo od poslodavca osobe u Kanadi koje je uputilo poziv sa navedenom visinom plate i vrstom posla koji obavlja i T-4 slip (takseni izveštaj – opciono)
 11. Dokaz o plaćenom zdravstvenom osiguranju za period trajanja posete kod posetilačkih Super visa

Kod tacke 9. i 10. predviđena dokumentacija trebala bi biti propraćena izjavom pozivaoca (Statutary declaration form) overenom od javnog beležnika ili advokata u Kanadi (nije obavezno).

POSEBNO ODOBRENJE: Za legalni rad ili studiranje potrebna dozvola
POSEBNO ODOBRENJE: Za legalni rad ili studiranje potrebna dozvola

Nakon predaje kompletne dokumentacije sa zahtevom, osoba koja traži posetilačku vizu može imati razgovor (Interview) sa imigracionim službenikom ambasade. Cilj razgovora je da se utvrdi postojanost i ozbiljnost zahteva kandidata kao i namera da se boravi određeno vreme u Kanadi bez zloupotrebe statusa posetioca. Imigracioni službenik će na razgovoru utvrditi da li je posetilac “bona fide” (dobronameran) posetilac ili pak lice koje namerava da prekrši uslove izdavanja vize.

Posetiocima u Kanadi nije dozvoljeno da se zaposle ili studiraju bez prethodnog odobrenja kanadskog službenika za useljenje. Ukoliko se zaposle ili studiraju bez navedenog odobrenja, smatra se da su prekršili zakonske odredbe i mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovarati. Posetioci moraju da napuste Kanadu na dan ili pre datuma isteka vize. Oni koji žele da produže svoj boravak, treba da zatraže produženje najmanje na 30 dana pre nego što im istekne viza. Ako to ne urade mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovorni.

(NASTAVLJA SE: POSLOVNE VIZE)

The post Najkraćim putem do kanadske vize appeared first on Global Serbia.

Original Article