Generalni konzulat Čikago, zamena pasoša,

Generalni konzulat Republike Srbije beleži konstantno povećanje broja zahteva za izdavanje pasoša. To je i razumljivo imajući u vidu da su diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u SAD počela sa prijemom zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša 2009.godine, tako da važnost tada izdatih pasoša upravo ističe. Ovim Generalni konzulat želi dodatno da pojasni proceduru podnošenja zahteva za zamenu, odnosno, izdavanje novog pasoša.

LICA KOJA VEĆ IMAJU BIOMETRIJSKI PASOŠ SRBIJE

Zahtev za pasoš se podnosi lično. Znači neophodno je doći u Generalni konzulat. Ne postoji mogućnost podnošenja zahteva putem pošte. Državljani Republike Srbije koji već poseduju biometrijski pasoš, neophodno je prilikom dolaska u Generalni konzulat da donesu već postojeći biometrijski pasoš, američki identifikacioni dokument na uvid (zelena karta, vozačka dozvola ili drugi dokument sa fotografijom izdat od strane američkih organa). Znači nije potrebno podnositi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu jer su data dokumenta već podneta prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kozularna taksa za izdavanje novog pasoša iznosi 80 dolara i plaća se u gotovini. Da bi se zahtev podneo neophodno je prethodno zakazati termin na telefon 312-670-6707. Termini za podnošenje zahteva su od ponedeljka do petka u periodu od 10 do 15 časova.

Državljani Srbije koji borave u udaljenim državama i dalekim destinacijama u odnosu na Čikago ne moraju da ponovo dolaze u Čikago radi preuzimanja pasoša. Prilikom podnošenja zahteva može se ovlastiti Generalni konzulat da se novi pasoš dostavi poštom a u tu svrhu će podnosilac zahteva obezbediti kovertu sa plaćenom poštarinom. Dostavljanje pasoša putem pošte se vrši na odgovornost podnosica zahteva.

Državljani Srbije koji borave u SAD zahtev za pasoš, pored Generalnog konzulata u Čikagu, mogu podneti u Ambasadi Republike Srbije u Vašingtonu ili Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku, u zavisnosti od destinacije koja najviše odgovara podnosiocu zahteva.

LICA KOJA PRVI PUT PODNOSE ZAHTEV ZA BIOMETRIJSKI PASOŠ SRBIJE

Lica koja ne poseduju biometrijski pasoš Srbije prilikom podnošenja zahteva za pasoš treba da imaju dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Neophodno je doneti važeći američki identifikacioni dokument (američki pasoš, zelena karta, vozačka dozvola), poslednji pasoš Srbije (Jugoslavije) ako podnosilac poseduje, kao i srpski izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije.
Prema odredbama Zakona o upravnom postupku iz 2016.godine, nije obavezno da se uz zahtev za izdavanje pasoša podnosi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Podatke iz navedenih dokumenata može da pribavi nadležni organ za izdavanje pasoša uz saglasnost podnosioca zahteva. Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka službenim putem se potpisuje u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva za pasoš. Zakonski rok za pribavaljanje podataka neophodnih za rešavanje zahteva za pasoš službenim putem je 15 dana. Znači neophodno je dodatno računati da će se za to ili kraće vreme produžiti proces rešavanja zahteva za pasoš.

Ukoliko se u toku postupka utvrdi da lice nije upisano kao državljanin Republike Srbije, neće moći da se izda pasoš, odnosno zahtev će biti odbijen. Stoga, preporuka Generalnog konzulata je da sva lica pre nego što dođu u Konzulat radi podnošenja zahteva za prvi biometrijski pasoš, prethodno provere da li su upisani u matičnim knjigama u Srbiji kao državljani Republike Srbije. Ukoliko se poseduje stari izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, Generalni konzulat preporučuje da se ista ponesu i pokažu na uvid prilikom podnošenja zahteva za pasoš.

Više detalja u vezi sa izdavanjem pasoša, kao i najčešća pitanja sa odgovorima, se mogu naći ovde.

URUČENJE PASOŠA

Zakonski rok za izdavanje pasoša je dva meseca. Pasoši se štampaju u Srbiji i sukcesivno fizički dostavljaju Generalnom konzulatu. O prispeću pasoša Generalni konzulat obaveštava putem sajta. Na osnovu broja zahteva za izdavanje pasoša se može proveriti da li je pasoš dostavljen Konzulatu, odnosno da li je pasoš spreman za uručenje. Informacije u vezi sa preuzimanjem pasoša se mogu naći ovde.


The Consulate General of the Republic of Serbia has recorded a constant increase in the number of requests for issuance of passports. This is understandable, having in mind that the diplomatic and consular missions of the Republic of Serbia in the USA started receiving applications for the issuance of biometric passports in 2009, so that the validity of the passports issued then is expiring. Thus Consulate General wishes to further clarify the procedure for filing a request for a replacement, that is, issuance of a new passport.

INDIVIDUALS  WHO ALREADY HAVE A BIOMETRIC PASSPORT OF SERBIA

The passport application is submitted in person. That means that it is necessary to come to the Consulate General in person. There is no possibility of submitting a request by mail. Citizens of the Republic of Serbia who already possess a biometric passport, when entering the Consulate General, need to bring an existing biometric passport, an American identification document (green card, driver’s license or other photo document issued by US authorities). Therefore it is not necessary to submit a birth certificate and a certificate of citizenship since the documents have already been submitted at the issuance of the first biometric passport. The consular fee for issuance of a new passport is $80 and is payable in cash. In order to make a request, it is necessary to pre-schedule the appointment by calling 312-670-6707. Appointments for submitting the request are Monday through Friday from 10:00am to 3:00pm.

Citizens of Serbia who reside in remote states and distant destinations in relation to Chicago do not have to come to Chicago again to pick up their passports. When submitting a request, the applicant may authorize the Consulate General to deliver a new passport by mail, and for this purpose the claimant will provide an envelope with prepaid postage. Delivery of passports by mail is done at the sole responsibility of the applicant.

Beside the Consulate General in Chicago, citizens of Serbia who reside in the USA also may submit a passport application to the Embassy of the Republic of Serbia in Washington, DC or to the Consulate General of the Republic of Serbia in New York, depending on the destination most suited to the applicant.

INDIVIDUALS APPLYING FOR THE FIRST TIME FOR THE BIOMETRIC PASSPORT OF SERBIA

Individuals who do not have a biometric passport of Serbia must submit the proof of citizenship of the Republic of Serbia. At the time of applying for the passport the following is required: a valid US identification document (US passport, green card, driving license),  last passport of Serbia (Yugoslavia) – if the applicant has it, Serbian birth certificate and a certificate on citizenship of the Republic of Serbia.

According to the provisions of the Law on Administrative Procedure of 2016, it is not obligatory, when submitting the request for issuance of a passport, to submit a birth certificate and a citizenship certificate. With the consent of the applicant the data from the above documents may be obtained by the competent authority for issuing the passport. The consent declaration for the provision of data by official means shall be signed at the Consulate General when applying for a passport. The legal deadline for obtaining the data necessary for resolving the passport application for official use is 15 days. Therefore it is necessary to add 15 days (or less) to the process of resolving the passport request.

If during the procedure it is determined that a person is not registered as a citizen of the Republic of Serbia, the passport will not be issued and the request will be rejected. Therefore, the recommendation of the Consulate General is that all persons, before they come to the Consulate for the submission of a request for the first biometric passport, previously check whether they are registered as citizens of the Republic of Serbia in the registries in Serbia. If one has an old birth certificate and a citizenship certificate, the Consulate General recommends that they are brought and presented for inspection when applying for a passport.

More details about issuance of passports, as well as frequently asked questions, can be found here.

PASSPORT’S PICK UP

The legal deadline for issuance of a passport is two months. Passports are printed in Serbia and successively physically delivered to the Consulate General. The Consulate General informs on the arrival of passports through our website. Based on the number of the application for the issuance of a passport, one can verify whether the passport has been delivered to the Consulate, or whether the passport is ready for delivery/pick up.
Information about pick up of passports can be found here.

 

http://www.chicago.mfa.gov.rs